Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kominkielektryczne.pl


§ 1

[Definicje]
Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o:
1. Cenie: rozumie się przez to wyrażoną w złotych polskich wartość, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Usługę. Sprzedawca uwzględni w Cenie podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż Towaru lub Usługi podlegała będzie obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
2. Kliencie: rozumie się przez to Konsumenta albo inną osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, która
złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
3. Konsumencie: rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną i dokonującego ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Klienta.
4. Kodeksie Cywilnym: rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 94, ze zm.).
5. Koszcie dostarczenia: rozumie się przez to koszt dostarczenia Towaru od Sprzedawcy do Klienta, jeżeli dostarczenie to nie stanowi przedmiotu odrębnej Usługi świadczonej przez Sprzedawcę.
6. Przedsiębiorstwie Transportowym: rozumie się przez to wszelki zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, za którego pośrednictwem lub przy pomocy którego Sprzedawca realizuje obowiązek wydania Towaru Klientowi.
7. Regulaminie: rozumie się przez to niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, stanowiący integralną część Umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Sklepie Internetowym: rozumie się przez to działający pod adresem http://www.kominkielektryczne.pl/ serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za którego pomocą Klient może złożyć Zamówienie lub zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
9. Sprzedawcy: rozumie się przez to Macieja Jagiełło prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Otoelektro.pl Maciej Jagiełło, Pawła Hebla 8, 84-207 Bojano, REGON: 221232185, NIP: 9581401649.
10.Zamówieniu: rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów lub Usług.
11.Towarze: rozumie się przez to rzecz ruchomą wymienioną i opisaną w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Zamówienia.
12.Usłudze: rozumie się przez to świadczenie usług przez Sprzedawcę polegające na odpłatnym dostarczeniu Towaru oferowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13.Umowie: rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru lub świadczenia Usług zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Towary lub Usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14.Ustawie: rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
15.Indywidualnym Profil Klienta: rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego za pomocą, którego Klient może m.in. składać Zamówienie, zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienie, dokonać zmiany hasła. Dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta chroniony jest hasłem i loginem określanymi przez Klienta.

§ 2

[Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności zasady zawierania umowy sprzedaży Towaru lub świadczenia Usługi pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dostarczania Klientowi zamówionych Towarów,
uiszczania przez Klienta Ceny za zakupiony Towar lub Usługę, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz przysługiwanie i zasady realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.
2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać drogą:
– telefoniczną: 570-756-688
– poczty elektronicznej: sklep@kominkielektryczne.pl
– pocztową: Otoelektro.pl Maciej Jagiełło, Pawła Hebla 8, 84-207 Bojano.
4. Każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego jest zobowiązana do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego oraz znajdujących się w nim informacji lub zdjęć do celów innych niż ich przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania niezamówionych informacji handlowych, prowadzenia na stronach Sklepu Internetowego lub z ich wykorzystaniem jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
5. Opłata Klienta za połączenie telefoniczne na wskazane przez Sprzedawcę numery telefonów przeznaczonych do kontaktowania się z nim jest określana zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3

[Rejestracja]
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://www.kominkielektryczne/pl/reg (dalej: formularz rejestracyjny) podając co najmniej następujące informacje:
a.)adres poczty elektronicznej (e-mail),
b.)hasło,
2. Po pomyślnym dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta, za którego pomocą może składać zamówienia na Towary lub Usługi dostępne w Sklepie Internetowym.
3. Klient może dokonać zmiany podanych informacji lub zażądać usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta. W celu usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta lub zmiany podanych informacji powinien on przesłać na adres e-mail sklep@kominkielektryczne.pl prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta lub zmianę podanych informacji.

§ 4

[Składanie zamówienia]
1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2. Do składania zamówień na Towar lub Usługę w Sklepie Internetowym uprawnieni są:
a)Klienci zarejestrowani, tj. posiadający Indywidualny Profil Klienta,
b)Klienci niezarejestrowani, tj. nieposiadający Indywidualnego Profilu Klienta.
3. Klient zarejestrowany składa zamówienie po zalogowaniu się do Indywidualnego Profilu Klienta poprzez dodanie zamawianego towaru do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia Towaru, wybranie rodzaju płatności oraz wybranie dokumentu zapłaty (paragon lub faktura VAT), a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku: Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
4. Klient niezarejestrowany składa zamówienie poprzez dodanie zamawianego Towaru do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia, sposobu płatności, podanie danych kontaktowych, określenie Kupującego oraz wybranie dokumentu zapłaty (paragon lub faktura VAT), a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku: Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
5. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
6. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego, w szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych. Sprzedawca w miarę możliwości technicznych podejmie kroki, aby poinformować o tym fakcie na stronie Sklepu Internetowego.
7. Z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz w Regulaminie.
8. Do akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Internetowego bądź poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta akceptacji Zamówienia.
9. Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru Klientowi wyśle na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Do wiadomości tej załącza się Regulamin wraz z załącznikami, w szczególności z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

§ 5

[Składanie zamówienia z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub telefonu]
1. Dopuszczalne jest złożenie Zamówienia przez Klienta z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub telefonu.
2. Klient składa Zamówienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej wysyłając na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 3 wiadomość, z której wynikać będzie wola złożenia Zamówienia z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
3. Klient składa Zamówienie z wykorzystanie telefonu dzwoniąc na numer telefonu Sprzedawcy wskazany § 2 ust. 3 informując go o chęci złożenia Zamówienia za pomocą telefonu i podają potrzebne do przyjęcia Zamówienia informacje. Sprzedawca przesyła
Klientowi podsumowanie złożonego Zamówienia z prośbą jego akceptację. W podsumowaniu złożonego Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta, że: złożenie zamówienia w sposób wskazany w niniejszej wiadomości i załączonych do niego
dokumentach pociągnie za sobą obowiązek zapłaty.
4. Do złożenia Zamówienia dochodzi z momentem doręczenia Sprzedawcy wysłanej przez Klienta wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 3 potwierdzenia złożenia zamówienia. Wraz z wysłaniem przez Klienta wiadomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, Klient potwierdza, że wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
5. Z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Zamówieniu.
6. Do akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia dojdzie poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta akceptacji Zamówienia.
7. Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru Klientowi wyśle na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Informacje te stanowią integralną część Umowy. Do wiadomości tej załącza się Regulamin wraz z załącznikami, w szczególności z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

§ 6

[Wydanie Towaru]
1. Wydanie Towaru następuje poprzez osobisty odbiór Towaru przez Klienta pod adresem: ul. Janka Wiśniewskiego 26, 81-335 Gdynia.
2. W przypadku niektórych Towarów możliwe jest wydanie Towaru Klientowi za pośrednictwem lub przy pomocy Przedsiębiorstwa Transportowego. Wówczas możliwość taka wskazana jest na stronie Sklepu Internetowego.
3. Klient może również zamówić usługę dostawy przez Sprzedawcę Towaru (Usługa), jeśli możliwość taka wynika ze strony Sklepu Internetowego.
4. Klient dokonuje wyboru sposobu wydania Towaru spośród sposobów wskazanych w ust. 1, 2 i 3, poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu Zamówienia. W przypadku wyboru sposobu wydania Towaru, o którym mowa w ust. 2 albo 3 Klient podaje w formularzu Zamówienia adres, pod który Towar ma zostać dostarczony i wydany Klientowi. Klient zobowiązany jest do odebrania Towaru w ustalonym miejscu i czasie.
5. Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem lub przy pomocy Przedsiębiorstwa Transportowego ponosi Klient, chyba że inaczej wynika z informacji ujawnionych na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub z indywidualnych ustaleń dokonanych
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
6. Obowiązek wydania Towaru Klientowi przez Sprzedawcę powstaje po uiszczeniu przez Klienta Ceny wynikającej z Umowy oraz Kosztów dostarczenia.
7. Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem lub przy pomocy Przedsiębiorstwa Transportowego uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta spośród wskazanych w § 7 ust. 6 lit. a (przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy) lub § 7 ust. 6 lit. c) (płatność kartą kredytową za pomocą serwisu Przelewy24.pl) i § 7 ust. 6 lit. b) (płatność gotówką przy odbiorze Towaru przez Klienta) i wynosi odpowiednio:

Waga Forma PRZEDPŁATA I PŁATNOŚĆ
KARTĄ (§ 7 UST. 1 LIT. A) I C)
POBRANIE
(§ 7 UST. 1 LIT. B)
do 10 kg paczka 16,00 zł 24,00 zł
11-30 kg paczka 18,00 zł 25,00 zł
31-50 kg paczka 25,00 zł 50,00 zł
51-200 kg paleta 130,00 zł 180,00 zł
201-400 kg paleta 150,00 zł 300,00 zł
powyżej 400 kg paleta 200,00 zł, 400,00 zł

8. Klient nie ponosi kosztów odbioru osobistego Towaru, o którym mowa w ust. 1.
9. Za dostawę Towaru przez Sprzedawcę, o której mowa w ust. 3, Sprzedawcy należy się od Klienta wynagrodzenie za Usługę w wysokości określonej na stronie Sklepu Internetowego.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 Sprzedawca przekaże Klientowi informację co do przewidywanego terminu dostarczenia Towaru wskazując datę dzienną.
11. W razie przesłania Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego zaleca się, aby Klient w obecności pracownika Przedsiębiorstwa Transportowego zbadał przesyłkę czy nie doszło do ubytku lub uszkodzenia Towaru. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności pracownika Przedsiębiorstwa Transportowego, który dostarczył towar oraz o ile to możliwe wykonanie zdjęć dokumentujących uszkodzenia
i poinformowanie o tym Sprzedawcy.
12. W przypadku wystąpienia zdarzenia albo zdarzeń niezawinionych przez Sprzedawcę, w szczególności siły wyższej, a które uniemożliwiają dostarczenie Towaru we wskazanym czasie i miejscu, termin dostarczenia Towaru może ulec przesunięciu o czas
występowania wyżej wskazanego zdarzenia albo zdarzeń. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta o wystąpieniu zdarzenia albo zdarzeń powodujących przesunięcie czasu na dostarczenie Towaru oraz o czasie o jaki może ulec przesunięciu dostarczenie Towaru.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku Klienta innym niż Towar wywołane działaniem Przedsiębiorstwa Transportowego podczas transportu lub rozładunku Towaru.

§ 7

[Płatności]
1. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostarczenia zgodnie z wybranym sposobem dostarczenia Towaru. Do zapłaty innych dodatkowych kosztów indywidualnie przypisanych do danego Towaru lub Usługi Klient będzie zobowiązany wyłącznie wówczas, gdy zostanie o nich wyraźnie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
2. Sprzedawca wystawi i dostarczy Klientowi dokument zapłaty za Towar lub za Usługę. W przypadku, gdy Klient w jednym Zamówieniu zamówi więcej niż jeden Towar lub Usługę Sprzedawca może wystawić jeden dowód zakupu ujmujący wszystkie te Towary lub Usługi.
3. Jako dokument zapłaty za Towar lub Usługę, o którym mowa w ust. 2, Sprzedawca wystawia i dostarcza paragon fiskalny lub fakturę VAT, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta podczas składania Zamówienia.
4. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie lub możliwych sposobach płatności na stronie internetowej Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie płatności na różne sposoby, wybór sposobu płatności przysługuje Klientowi.
6. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby płatności:
a)przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b)płatność gotówką przy odbiorze Towaru przez Klienta,
c)płatność kartą kredytową za pomocą serwisu Przelewy24.pl,
d)za pobraniem.
7. W przypadku wskazanym w ust. 6 lit. a) Sprzedawca poda Klientowi dane do przelewu, w szczególności numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność.
8. Zapłata Ceny następuje z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy lub z chwilą wręczenia mu gotówki w wysokości odpowiadającej Cenie.

§ 8

[Odstąpienie od umowy]
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy i zwrócić Sprzedawcy Towar bez podania przyczyny, na zasadach określonych w Ustawie, a przedstawionych w informacji, o której mowa w ust. 2.
2. Informacje dotyczące sposobu i terminie odstąpienia od Umowy przez Konsumenta znajdują się w informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Konsument może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy w sposób wskazany w informacji, o której mowa w ust. 2. Konsument może, ale nie musi wykorzystać wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu. Konsument, który odstąpił od Umowy i zwraca Towar ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonalności
Towaru.
4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Konsumenta zwracany Towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca zaakceptuje Zamówienie (przyjmie ofertę), akceptacja przestaje wiązać Sprzedawcę.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępach powyżej nie przysługuje:
a) Klientowi niebędącemu Konsumentem,
b) w odniesieniu do zawartej z Konsumentem Umowy o Usługę dostarczenia Towaru za pośrednictwem Sprzedawcy, jeżeli usługa ta została wykonana przez Sprzedawcę.
8. W nawiązaniu do ust. 8 lit. b) Sprzedawca informuje, że po wykonaniu Usługi przez Sprzedawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 9

[Procedura reklamacji]
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli sprzedany Towar lub Usługa ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Jeżeli Towar lub Usługa ma wadę, o której mowa w ust. 1, Klient może złożyć reklamację na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 1-2 powyżej (wyłączenie rękojmi).
4. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres Otoelektro.pl Maciej Jagiełło, Pawła Hebla 8, 84-207 Bojano, lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@kominkielektryczne.pl lub w każdej innej prawnie dopuszczalnej formie.

§ 10

[Gwarancja jakości]
1. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Towary lub Usługi będące przedmiotem Umowy, chyba że co innego wyraźnie wynika z informacji udzielonej przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru będącego przedmiotem Umowy.
2. Towary będące przedmiotem Umowy mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora.
3. W przypadku gdy Towar będący przedmiotem Umowy jest objęty gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru, określając jednocześnie okres, na jaki producent lub dystrybutor udziela gwarancji.
4. Sprzedawca wyda Klientowi dokument gwarancyjny. Dane gwaranta, warunki gwarancji oraz uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wynikają z dokumentu gwarancyjnego.
5. Sprzedawca może pełnić rolę pośrednika przy realizowaniu przez Klienta uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub Umowy.

§ 11

[Sposoby polubownego załatwiania sporów]
1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
3. Mediacja prowadzona jest przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały.
4. Sądami polubownymi są w szczególności stałe polubowne sądy konsumenckie działające
przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, których lista znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php# faq596

§ 12

[Postanowienia końcowe]
1. Klienta i Sprzedawcę w ramach zawartej Umowy wiąże treść Regulaminu obowiązująca w dniu zawarcia Umowy.
2. Sprzedawca udziela Klientowi wyjaśnień dotyczących znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu, jak i jakichkolwiek innych postanowień stanowiących integralną część Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, zaś w odniesieniu do Konsumenta również Ustawy.
4. Załącznikami do Regulaminu są:
a) Załącznik nr 1 – Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy które
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
b) Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu.
Data opublikowania regulaminu: 10.11.2019

ZAŁĄCZNIK NR 1
INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, chyba że:
– umowa zobowiązuje do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, wówczas po upływie 14 dni od dnia,
w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
– umowa zobowiązuje do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, wówczas po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do
czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przez upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku zwrotu rzeczy, która ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
maksymalnie w wysokości: 500 PLN

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pan Maciej Jagiełło
– prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Otoelektro.pl Maciej Jagiełło, Pawła Hebla 8, 84-207 Bojano.
Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(tutaj znajduje się miejsce na określenie przez Państwa rzeczy/towaru, w zakresie których
odstępują Państwo od umowy)

Data zawarcia umowy: ____________ data odbioru (ewentualnie): _________________
numer faktury VAT lub innego dokumentu kupna (ewentualnie): __________________

Imię i nazwisko konsumenta: ___________________________
Adres konsumenta: __________________________
Podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _______________________
Data: _______________________________

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyReturn to Shop